چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/نزد ما به دوانیدن ما نرم شوی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye583">نزد ما به دوانیدن ما نرم شوی</a></li> </ul> </nav>

نزد ما به دوانیدن ما نرم شوی

نزد ما به دوانیدن ما نرم شوی

نز جور که می داری در شرم شوی

مقصود تو چیست؟ گفت ای عاشق من

مقصود من این است که سرگرم شوی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین