چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/از گیسوی تودلم چو می شد راهی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye584">از گیسوی تودلم چو می شد راهی </a></li> </ul> </nav>

از گیسوی تودلم چو می شد راهی

از گیسوی تودلم چو می شد راهی 

پیچید و بدو گفت زهی کوتاهی

من خسته ی اویم وزجا، می نروم

تو بسته ی اویی و رهایی خواهی؟

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین