چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/با رنگ گلم بود سر و سودایی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye585">با رنگ گلم بود سر و سودایی </a></li> </ul> </nav>

با رنگ گلم بود سر و سودایی

با رنگ گلم بود سر و سودایی 

از طعن بدان نه در رهش پروایی 

دانی زچه برداشت دلم مهر از او

دیدم چو بر او زهر طرف شیدایی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین