چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/گفتم گرهی مراست گر بگشایی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye586">گفتم گرهی مراست گر بگشایی</a></li> </ul> </nav>

گفتم گرهی مراست گر بگشایی

گفتم گرهی مراست گر بگشایی

گفتا به کدام نقد این می پایی؟ 

گفتم دل من که هست پیش تو گرو

گفت این سخن است بایدش بنمایی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین