چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/نه دود منی کز آتشم بگشایی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye587">نه دود منی کز آتشم بگشایی </a></li> </ul> </nav>

نه دود منی کز آتشم بگشایی

نه دود منی کز آتشم بگشایی 

نه آتش من، که آتشم افزایی، 

ای دود من و آتش من هردو زتو

با دودت و آتش، زچه رخ ننمایی؟

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین