چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/گویند به دل غمش نیندوخته به
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye593">گویند به دل غمش نیندوخته به</a></li> </ul> </nav>

گویند به دل غمش نیندوخته به

گویند به دل غمش نیندوخته به

از آتش عشق، دیده بر دوخته به

من حكمت این ندانم، اما دانم

در ظلمت راه شمع افروخته به

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین