چراغک / میرزا محمد فرخی یزدی(تاج الشعرا)/مجموعه شعر دیوان فرخی یزدی/بهر آزادی هر آنکس استقامت می کند
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?mohammad_farrokhi_yazdi">میرزا محمد فرخی یزدی(تاج الشعرا)</a></li><li><a href="?mohammad_farrokhi_yazdi/divan_farrokhi_yazdi">مجموعه شعر دیوان فرخی یزدی</a></li><li><a href="?mohammad_farrokhi_yazdi/divan_farrokhi_yazdi/bahre_azadi_farokhi">بهر آزادی هر آنکس استقامت می کند</a></li> </ul> </nav>

بهر آزادی هر آنکس استقامت می کند

بهر آزادی هر آنکس استقامت می کند 

چاره این ارتجاع پر وخامت می کند 

گوسپر افکن در این شمشیربازی از نخست 

هر کسی كاندیشه از تیر ملامت می کند 

باید از اول بشوید دست از حق حیات 

در محیط مردگان هرکس اقامت می کند

 در قفس افتد چو شیر شرزه از قانون کشی 

ته روبه افسرده ابراز شهامت می کند 

چون وثوق الدوله خائن قوام السلطنه 

بهر محو مرز ایران - استقامت می کند

 پشت کرسی دزدیش مطرح شد و از رو نرفت 

الحق این کم حس به پرروئی کرامت می کند 

گر صفير كلك طوفان صوراسرافیل نیست

از چه اکنون با قیام خود قیامت می کند

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: غزل

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین