چراغک / سهراب سپهری(سهراب سپهری)/مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه/تا انتها حضور
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?sohrab-sepehri">سهراب سپهری(سهراب سپهری)</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah">مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah/ta_enteha_hozoor">تا انتها حضور</a></li> </ul> </nav>

تا انتها حضور

امشب 

در يك خواب عجيب 

رو به سمت كلمات 

باز خواهد شد.

باد چيزي خواهد گفت.

سيب خواهد افتاد،

روي اوصاف زمين خواهد غلتيد،

تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت.

سقف يك وهم فرو خواهد ريخت.

چشم

هوش محزون نباتي را خواهد ديد.

پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد.

راز ، سر خواهد رفت.

ريشه زهد زمان خواهد پوسيد.

سر راه ظلمات 

لبه صحبت آب 

برق خواهد زد ،

باطن آينه خواهد فهميد.

 

 

امشب 

ساقه معني را

وزش دوست تكان خواهد داد،

بهت پرپر خواهد شد.

 

ته شب ، يك حشره 

قسمت خرم تنهايي را 

تجربه خواهد كرد.

 

داخل واژه صبح 

صبح خواهد شد.

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: سپید

وزن عروضی: ندارد

بحر: بدون وزن عروضی


دیدگاه مخاطبین