سامانه ثبت درخواست نشر کتاب و حمایت از آثار برتر ادبی - چراغک | گنجینه شعر معاصر ایران
سامانه ثبت درخواست نشر کتاب و حمایت از آثار برتر ادبی

پیگیری درخواست


ثبت درخواست
این اطلاعات محرمانه بوده و نزد تارنمای چراغک به امانت نگهداری می‌شود و صرفا توسط کارکنان تارنما و کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد


فایل کتاب را به صورت PDF یا DOC وارد کنید
صحت اطلاعات فوق را تایید و آن را با رضایت کامل در سامانه بارگذاری می‌کنم