چراغک / فریدون توللی(فریدون توللی)/مجموعه شعر نافه/هودج مرگ
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?fereydoon_tavalali">فریدون توللی(فریدون توللی)</a></li><li><a href="?fereydoon_tavalali/nafeh">مجموعه شعر نافه</a></li><li><a href="?fereydoon_tavalali/nafeh/hoodaj_marg">هودج مرگ</a></li> </ul> </nav>

هودج مرگ

گیر و داری است درین جان غبار آلود

پیچ و تابی است درین مغز هوس پرداز

گیر و داری، که ازین پس بکه بندم مهر؟!

پیچ و تابی، که ازین پس به که گویم راز؟!

 

همه بیرازی و بیرازی و بیرازی!

همه ناکامی و نادانی و رسوائی!

همه افسوس کنان از غم بیمهری!

همه اندوه بجان از تب تنهائی!

 

زندگی، بسته بصد زنجیر 

پای پوینده ی رهوارم 

سرنوشت، آمده همچون پتک

به گران مغز شرر بارم 

 

دگر، آن توش و توان رفته است

هوش رفته است و روان رفته است 

آن فریدون جوان رفته است

که شود یار و کشد بارم

 

نه زیاران کهن، کس که درین غوغا 

سرشوریده نهم بر سر دامانش

نه فروزنده ب امیدی که درین سودا

دل افسرده کنم زنده به درمانش

 

بچه کارم من و زین بیش درنگم چیست؟!

ره صلحم چه و ره توشه ی جنگم چیست؟!

غم نامم چه و انیشه ی ننگم چیست؟!

بچه کارم که نمیدانم؟!

بچه کارم که نمیرانم؟!

مرگ، استاده که هان این تو این تابوت.

هودج کام تو بر دوش که بربندم؟

چارتن باید و من «بیکس و بی پیوند»

گویم: « اینک زن ناکام و سه فرزندم»

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: چهار پاره

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین