چراغک / فریدون توللی(فریدون توللی)/مجموعه شعر شگرف

کتاب شگرف-فریدون توللی(فریدون توللی)

فیلتر آثار بر اساس:

3 - گلبن
17 - کوه
22 - پوزش
24 - تجربه
26 - وسوسه
27 - خزان
32 - هراس
34 - فلاخن
38 - افیون
40 - آذرخش
41 - بهشت
52 - سور
65 - یهودا
66 - داغ!
72 - غرور
77 - درنگ