چراغک / فریدون توللی(فریدون توللی)/مجموعه شعر نافه/ننگ درنگ
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?fereydoon_tavalali">فریدون توللی(فریدون توللی)</a></li><li><a href="?fereydoon_tavalali/nafeh">مجموعه شعر نافه</a></li><li><a href="?fereydoon_tavalali/nafeh/rangnange_de">ننگ درنگ</a></li> </ul> </nav>

ننگ درنگ

چیست بازیگر بیهوده شدن؟!

به(گناه پدر) آلوده شدن؟!

زیر این یوغ گرانبار حیات

سرفروبردن و فرسوده شدن؟؟

عمر چونان ره و ما رهگذریم

تا بکی در ره پیموده شدن؟!

بود ما، چیست درین چرخ کبود؟

تا در اندیشه ی نابوده شدن 

آسیا را خبر از دانه مپرس

کار آن گشتن و این سوده شدن

جاودانه ست جهان، گرچه مدام

کاستن گیرد و افزوده شدن

این منم باتو، که میبایدمان

دودمان هشتن و از دوده شدن

سخت شرمنده ام از ننگ درنگ 

ای خوشا مردن و آسوده شدن

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: غزل

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین