چراغک / سهراب سپهری(سهراب سپهری)/مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه/ای شور، ای قدیم
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?sohrab-sepehri">سهراب سپهری(سهراب سپهری)</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah">مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah/ey_shoor_ey_ghadim">ای شور، ای قدیم</a></li> </ul> </nav>

ای شور، ای قدیم

صبح

شوری ابعاد عید

ذایقه را سایه کرد

عکس من افتاد در مساحت تقویم

در خم آن کودکانه های مورب

روی سرازیری فراغت یک عید

داد زدم

به

چه هوایی

در ریه هایم وضوح بال تمام پرنده های جهان بود

 آن روز

آب چه تر بود

باد به شکل لجاجت متواری بود

من همه مشقهای هندسی ام را

 روی زمین چیده بودم

 آن روز

چند مثلث در آب

غرق شدند

من

 گیج شدم

جست زدم روی کوه نقشه جغرافی

آی هلیکوپتر نجات

حیف

طرح دهان در عبور باد به هم ریخت

 ای وزش شورای شدیدترین شکل

سایه لیوان آب را

تا عطش این صداقت متلاشی

راهنمایی کن

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: سپید

وزن عروضی: ندارد

بحر: بدون وزن عروضی


دیدگاه مخاطبین