چراغک / سهراب سپهری(سهراب سپهری)/مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه/اینجا همیشه تیه
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?sohrab-sepehri">سهراب سپهری(سهراب سپهری)</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah">مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah/inja_hamishe_tieh">اینجا همیشه تیه</a></li> </ul> </nav>

اینجا همیشه تیه

ظهر بود.

ابتداي خدا بود.

ريگ زار عفيف 

گوش مي كرد،

حرف هاي اساطيري آب را مي شنيد.

آب مثل نگاهي به ابعاد ادراك.

لكلك

مثل يك اتفاق سفيد

بر لب بركه بود.

حجم مرغوب خود را

در تماشاي تجريد مي شست.

چشم

وارد فرصت آب مي شد.

طعم پاك اشارات

روي ذوق نمك زار از ياد مي رفت.

 

باغ سبز تقرب

تا كجاي كوير

صورت ناب يك خواب شيرين؟

 

اي شبيه

مكث زيبا

در حريم علف هاي قربت !

در چه سمت تماشا

هيچ خوشرنگ

سايه خواهد زد؟

كي انسان 

مثل آواز ايثار

در كلام فضا كشف خواهد شد؟

 

اي شروع لطيف!

جاي الفاظ مجذوب ، خالي !

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: سپید

وزن عروضی: ندارد

بحر: بدون وزن عروضی


دیدگاه مخاطبین