چراغک / سهراب سپهری(سهراب سپهری)/مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه/تنهای منظره
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?sohrab-sepehri">سهراب سپهری(سهراب سپهری)</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah">مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah/tanhaye_manzare">تنهای منظره</a></li> </ul> </nav>

تنهای منظره

کاج های زیادی بلند. 

زاغ های زیادی سیاه‌.

آسمان به اندازه آبی‌. 

سنگچین ها ، تماشا، تجرد. 

کوچه باغ فرا رفته تا هیچ‌. 

ناودان مزین به گنجشک‌. 

آفتاب صریح‌. 

خاک خوشنود.

چشم تا کار می کرد 

هوش پاییز بود.

 

ای عجیب قشنگ! 

با نگاهی پر از لفظ مرطوب 

مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ‌، 

چشم هایی شبیه حیای مشبک ، 

پلک های مردد 

مثل انگشت های پریشان خواب مسافر ! 

زیر بیداری بید های لب رود

انس 

مثل یک مشت خاکستر محرمانه 

روی گرمای ادراک پاشیده می شد. 

فکر 

آهسته بود. 

آرزو دور بود 

مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند. 

درکجاهای پاییزهایی که خواهند آمد

یک دهان مشجر

از سفرهای خوب

حرف خواهد زد؟

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: سپید

وزن عروضی: ندارد

بحر: بدون وزن عروضی


دیدگاه مخاطبین