چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/گفتمم دهنت، گفت چرا می جویی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye589">گفتمم دهنت، گفت چرا می جویی </a></li> </ul> </nav>

گفتمم دهنت، گفت چرا می جویی

گفتمم دهنت، گفت چرا می جویی 

گفتم ره تو، گفت کجا می پویی

گفتم نه زمان دهی که حرفی گویم

گفتا اگر این است چرا می گویی؟

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین