چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/بگذشتم بر چشمه ای از صحرائی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye592">بگذشتم بر چشمه ای از صحرائی</a></li> </ul> </nav>

بگذشتم بر چشمه ای از صحرائی

بگذشتم بر چشمه ای از صحرائی

تر کردم لب با دل آتش زائی

بنگر چه مرا شد به سر از یک نم آب

افتاد گذارم بسوی دریائی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین