چراغک / فریدون مشیری(فریدون مشیری)/مجموعه شعر تشنه طوفان

کتاب تشنه طوفان-فریدون مشیری(فریدون مشیری)

فیلتر آثار بر اساس:

14 - آواره
15 - تشنه
18 - یاد
21 - آتش
25 - بوسه
32 - ترانه
35 - وداع
43 - گفتگو
46 - خفته
52 - مادر
53 - آیینه
54 - کیمیا
62 - تمنا
63 - فردا
65 - بی من
68 - آغوش
69 - افسون
72 - دیدار